Χάρτης Υπηρεσιών προς τον Καταναλωτή

Αρχική  / Χάρτης Υπηρεσιών προς τον Καταναλωτή

Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή

Η JUST COURIER – εφεξής “επιχείρηση” – δραστηριοποιείται στον χώρο των ταχυμεταφορών, με την επωνυμία ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ και βρίσκεται στην οδό ΣΥΡΟΥ 47 στην περιοχή των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ με Τ.Κ. 13561.

1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η JUST COURIER παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων εντός Αττικής με την δυνατότητα χρόνου να είναι :
• παράδοση επόμενη εργάσιμη
• παράδοση αυθημερόν
• παράδοση με προκαθορισμένο ραντεβού
• Ομαδικές αποστολές στις οποίες δύναται να ισχύσει ξεχωριστή σύμβαση με τον πελάτη

Καθώς και επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως:
• Αποστολές με εντολή παράδοσης Σαββάτου
• Αποστολές με εντολή παράδοσης Κυριακής/Αργιών
• Αντικαταβολές, με επιστροφή χρημάτων την επόμενη εργάσιμη
• Εισπράξεις μετρητών ή επιταγών, με επιστροφή χρημάτων εντός 2 εργάσιμων ημερών
• Δυνατότητα συσκευασίας δεμάτων.

Οι χρεώσεις των παραπάνω υπηρεσιών είναι αναρτημένες στο www.justcourier.gr και η “επιχείρηση” διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών, αφού πρώτα έχει ενημερώσει τους πελάτες της για την οποιαδήποτε αλλαγή.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

Η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων από το σύστημα διεκπεραίωσης της JUST COURIER διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων και ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται.

Άρθρο 1: Το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) είναι μη διαπραγματεύσιμο. Συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή από την “επιχείρηση” για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των μεταφερόμενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο. Ο αποστολέας δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της “επιχείρησης”.

Άρθρο 2: Η “επιχείρηση” έχει το δικαίωμα (σύμφωνα με τους περιορισμούς της ΑΔΑΕ) να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος ή φακέλου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την υποχρέωση. Αν η Εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείμενο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψή του και περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές. Η “επιχείρηση” δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειμένων και εγγράφων:
• Χρήματα • Συνάλλαγμα
• Χρυσό
• Πολύτιμα μέταλλα και Λίθοι
• Αρχαιότητες
• Έργα Τέχνης
• Λαχεία
• Μετοχές
• Ομόλογα
• Ευπαθή Τρόφιμα
• Προσωπική Αλληλογραφία
και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται ή περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, η “επιχείρηση” δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς και αντικείμενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη “επιχείρηση” . Η “επιχείρηση” δικαιούται κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη καθώς και αν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς.

Άρθρο 3: Η “επιχείρηση” καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά:
α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά.)
β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή
γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή.
Επιπλέον, η “επιχείρηση” δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. ή όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα καθώς επίσης και όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην υπ’ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1412/10.6.2013) και στο νόμο εν γένει. Οι ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης αναγράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.justcourier.gr) και στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της. Σε καμία περίπτωση τυχόν αποζημίωση για καθυστέρηση δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά που καταβάλλει η “επιχείρηση” για περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής μη ασφαλισμένων αποστολών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 των παρόντων.

Άρθρο 4: Ο αποστολέας εγγυάται ότι:
α) κάθε δήλωση του σχετικά με παρεχόμενα στοιχεία για την διακίνηση της αποστολής συμπεριλαμβανομένης ρητά και τυχόν δήλωση για το περιεχόμενο είναι αληθής και ακριβής,
β) στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη
γ) το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του
δ) τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην “επιχείρηση” είναι ακριβή και έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο, διαφανή και αντικειμενικό, με συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων τόσο για την επεξεργασία τους, όσο και για τη διαβίβαση τους στην “επιχείρηση”
ε) επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσης, της οποίας εμπίπτει και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (sms/ e-mail) σχετικά με τη διακίνηση της αποστολής
στ) στην περίπτωση ταχυμεταφοράς εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες), δίδει ρητή συναίνεση στη “επιχείρηση” να διαβιβάσει δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ, μόνο για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, και επίσης ότι έχει λάβει ρητή συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων για την ταχυμεταφορά
ζ) να καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειμένου.

Άρθρο 5: Η “επιχείρηση” δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι- φορτωτικές κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 6: Η “επιχείρηση” διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση αποστολής αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 7: Η “επιχείρηση” διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική- ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου στο ΣΥΔΕΤΑ ως «αποστολέα»

Άρθρο 8: Στην περίπτωση που το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση, επιστρέφεται το αντικείμενο στο χώρο του υπευθύνου προς παράδοση της αποστολής καταστήματος και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή/και τον αποστολέα. Ειδικότερα ακολουθούνται τα εξής βήματα:
α) σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, γίνεται έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη και επιστροφή του αντικειμένου σε χώρο της επιχείρησης,
β) προγραμματίζεται τουλάχιστον δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου στον παραλήπτη,
γ) γίνεται επικοινωνία τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσω (e-mail κλπ) με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, εφόσον αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην επίδοση υπό τον όρο ότι έχουν δηλωθεί τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας,
δ) σε περίπτωση μη δυνατότητας επίδοσης ή άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο, αυτό θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του.

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους.

Άρθρο 9: Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας μεταφερομένων, η ευθύνη της “επιχείρησης” περιορίζεται έως το ποσό των
• 70 ΕΥΡΩ για έγγραφα
• 400 ΕΥΡΩ για δέματα
σύμφωνα με την πραγματική αξία του περιεχομένου τους. Ως πραγματική αξία του περιεχομένου της αποστολής νοείται για τα έγγραφα το κόστος επανέκδοσης, αντικατάστασης, αναπαραγωγής ή ανασύνταξης αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος (καθαρή αξία- προ φόρου προστιθέμενης αξίας) επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών που αποδεικνύεται εκ των προσκομιζόμενων από τον δικαιούχο παραστατικών, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου κατά την παράδοση. Για τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους χρησιμότητα ή η τυχόν ιδιαίτερη αξία- χρησιμότητα που είχε το περιεχόμενο της αποστολής για τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο αποστολέας είτε ο εκάστοτε χρήστης των υπηρεσιών (παραλήπτης, εντολέα κλπ.) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν αποζημίωσή του για ηθική βλάβη, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1412/10.6.2013). Ο αποστολέας δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της “επιχείρησης” για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν ανά αποστολή και δεν μπορούν να είναι υψηλότερα ακόμα και αν έχει τεθεί υπόψη της “επιχείρησης” από πριν ο ενδεχόμενος κίνδυνος. Η “επιχείρηση” δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών και ως εκ τούτου ο αποστολέας αναγνωρίζει σε περίπτωση μη ασφάλισης της αποστολής του ότι η αξία του περιεχομένου της αποστολής καλύπτεται μέχρι τα παραπάνω ανώτερα ποσά, άλλως φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το τυχόν υπερβάλλον της αξίας της. Για να καταβληθούν τα ως άνω ποσά στον δικαιούχο της αποζημίωσης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένη ευθύνη της εταιρείας και ο δικαιούχος να έχει ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 13 των παρόντων. Ως δικαιούχος της αποζημίωσης λογίζεται ο αποστολέας και στην περίπτωση που κοινοποιηθεί στην Εταιρεία έγγραφη παραίτησή του ο παραλήπτης της αποστολής. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αποστολέα και εντολέα για την διακίνηση της αποστολής διαφέρει ως δικαιούχος τυχόν αποζημίωσης που θα εγκριθεί θεωρείται αρχικά ο αναγραφόμενος στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς ως αποστολέας του ταχυδρομικού αντικειμένου, ουχί ο εντολέας και σε περίπτωση έγγραφης παραίτησης του αναγραφόμενου ως αποστολέα ο παραλήπτης. Τα ανώτερα ποσά αποζημίωσης ισχύουν και για αποστολές με δηλωμένη αξία όταν δεν είναι ασφαλισμένες σύμφωνα με τα επόμενα.

Άρθρο 10: Η “επιχείρηση” δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία αν δεν έχει εξοφληθεί κάθε οικονομική υποχρέωση προς της αντίστοιχης αποστολής εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας. Η “επιχείρηση” δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση προς τον δικαιούχο με ποσά αποζημίωσης που οφείλονται από αυτόν(δικαιούχο)

Άρθρο 11: Ο χρήστης των υπηρεσιών ρητά δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις χρεώσεις των υπηρεσιών δυνάμει του τιμοκαταλόγου της “επιχείρησης” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της “επιχείρησης” www.justcourier.gr . Επίσης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται δυνάμει του τιμοκαταλόγου ότι η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής (ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ σε εκατοστά / 5.000) είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος τότε αποδέχεται ότι η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης στο πλαίσιο και των κανονισμών της ΙΑΤΑ.

Άρθρο 12: Για κάθε αποστολή μέσω της JIUST COURIER και εφόσον πρόκειται για αντικείμενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταφορά.

Άρθρο 13: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα γραφεία της “επιχείρησης “σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την JUST COURIER . Για επίλυση τυχόν διαφορών αυτή μπορεί να γίνει μέσω Φιλικού Διακανονισμού ή μέσω της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΔΔ) που έχει συστήσει η “επιχείρηση”. Για κάθε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της “επιχείρησης” αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και κάθε σχετικό δικαίωμα παραγράφεται.

Άρθρο 15: Οι χρήστες των υπηρεσιών της JUST COURIER, αποστολέας και παραλήπτης, δηλώνουν ότι τα τυχόν προσωπικά δεδομένα και η ηλεκτρονική υπογραφή που δίδονται στην JUST COURIER για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης είναι ακριβή και συναινούν στην αποθήκευση και επεξεργασία τους από την “επιχειρηση” στο ως άνω πλαίσιο.

Άρθρο 16: Η “επιχείρηση” διαθέτει Πολιτική Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Το πλήρες κείμενο των ανωτέρω πολιτικών, η παρούσα σύμβαση και ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της “επιχείρησης” που διέπουν κάθε ταχυμεταφορά μέσω αυτής, ως είναι σε ισχύ καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους, δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της εταιρείας www.justcourier.gr

Άρθρο 17: Η JUST COURIER δεν ευθύνεται για την μη επίδοση αποστολής σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εμπίπτει στον παρόντα όρο, η ταχυδρομική επιχείρηση θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με τους όρους στο πλαίσιο του παρόντος.
• Αποδεδειγμένες εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αμέσως ανωτέρω.
• Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών.
• Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους.
• Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της Εταιρείας μας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη.
• Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.
• Αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου.
• Επίσης η «επιχείρηση» δεν ευθύνεται για ολική ή μερική καταστροφή ταχυδρομικού αντικειμένου στις περιπτώσεις του αρ. 2 της με αριθμό 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1412/10.6.2013 ήτοι σε περιπτώσεις
• Εκτάκτου ανάγκης τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε να αποφύγει. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
• Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος
• Λόγω της ιδιαίτερα ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα.
• Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη.
• Αποστολών των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα ή/και τον παραλήπτη.
• Αποστολών το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες αρχές.
• Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών.
• Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη.

Η JUST COURIER ως εταιρεία που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες συμμορφώνεται με τις εκάστοτε διατάξεις των Κανονισμών Γενικών και Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και του ν. 4053/2012, και οποιαδήποτε άλλη πράξη τους τροποποιεί, τους συμπληρώνει ή τους αντικαθιστά σε σχέση με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και με άλλους όρους που ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλη δημόσια Αρχή, δύναται να επιβάλει κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως σχετικά με τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4053/2012.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Τηρεί το απόρρητο της αλληλογραφίας
• Διασφαλίζει την ασφάλεια του δικτύου της
• Τηρεί τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων
• Διασφαλίζει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους
• Διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζομένων ή αποθηκευμένων πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
• Τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας
• Προσκομίζει στην Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές για τα ανωτέρω, μετά από αίτημά της
• Λαμβάνει μέτρα, ώστε να μην διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια, και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές
• Διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών
• Διασφαλίζει τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της αδείας τους
• Διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας, δημοσιεύονται κατάλληλα και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
• Τηρεί και δημοσιοποιεί Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον χρήστη − καταναλωτή (Χ.Υ.Κ), ο οποίος να περιλαμβάνει, κυρίως, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επίδοσης και των προβλεπόμενων αποζημιώσεων), αναλυτικό τιμοκατάλογο, στοιχεία της Ατομικής Σύμβασης, καθώς και ενημέρωση για τις διαδικασίες εξέτασης παραπόνων και την επιτροπή επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη. Ειδικώς, σε ότι αφορά στον Χ.Υ.Κ. στην ηλεκτρονική του μορφή, αυτός θα πρέπει να είναι, εύκολα και γρήγορα, ανακτήσιμος από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός της επίσημης ιστοσελίδας (site) της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει διακριτή διασύνδεση (link) του Χ.Υ.Κ. στην αρχική ηλεκτρονική σελίδα (homepage) της επιχείρησης
• Παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήματος αυτής, κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο προς έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, την εκτέλεση των αποφάσεών της, καθώς και για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς. Όσα στοιχεία θεωρεί η επιχείρηση εμπιστευτικά τα υποβάλλει διακριτά από τα μη εμπιστευτικά στοιχεία, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική προθεσμία, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από το σχετικό αίτημα της Ε.Ε.Τ.Τ.
• Τηρεί Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.), το οποίο: • Επιτρέπει την παρακολούθηση και εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου ταχυμεταφορών και την ενημέρωση των χρηστών/καταναλωτών για τη διακίνηση της αποστολής τους, μέσω ιδίως διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου και να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητα ή τη διακίνηση του ταχυδρομικού αντικειμένου, κατά τη διαδρομή του, από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη. Η καταχώρηση του ταχυδρομικού αντικειμένου είναι μονοσήμαντα ορισμένη στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της αδειοδοτημένης επιχείρησης και του δικτύου της,
• Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, ανταλλάσσει, με τα πληροφοριακά συστήματα αυτών, πληροφορίες που έχουν σχέση με την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου και με την πληροφόρηση των χρηστών / καταναλωτών
• Έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης, διαχείρισης και διακράτησης για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών, ιδίως, των παρακάτω πληροφοριών για κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο:
• Αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου • Στοιχεία αποστολέα/παραλήπτη
• Ημερομηνία, τόπο και ώρα παραλαβής
• Ημερομηνία, τόπο και ώρα επίδοσης και όνομα ατόμου που παρέλαβε το ταχυδρομικό αντικείμενο
• Βάρος ή κλιμάκιο βάρους ταχυδρομικού αντικειμένου
• Είδος ταχυδρομικού αντικειμένου με ελάχιστη διάκριση σε φάκελο/δέμα
• Ημερομηνία/ες και ώρα/ες αποτυχημένων προσπαθειών επίδοσης.
• Προσαρτά Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) στο ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο πρέπει να φέρει, κατ’ ελάχιστον:
• Την επωνυμία ή / και τον διακριτικό τίτλο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης−κατόχου της Γενικής Άδειας,
• Την ένδειξη Ε.Ε.Τ.Τ.: «Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ε.Ε.Τ.Τ., ΑΜ: 20−133», με κατάλληλου μεγέθους γραμματοσειρά, ώστε να διακρίνεται ευκρινώς από τους χρήστες
• Το μοναδικό αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου που είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου από το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της επιχείρησης,
• Τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη
• Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά αντικείμενα μαζικός, βάσει σύμβασης, είναι δυνατή η χρήση απλοποιημένου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., το οποίο θα προσαρτάται σε κάθε ένα από τα αντικείμενα, και θα φέρει, υποχρεωτικά, τουλάχιστον το μοναδικό αριθμό αποστολής, τον διακριτικό τίτλο και την ένδειξη «Ε.Ε.Τ.Τ.». Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών υποχρεούνται να διατηρούν τα αποκόμματα ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. στο αρχείο τους, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για ελάχιστη χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις.
• Συνάπτουν ατομικές συμβάσεις ταχυμεταφοράς, τις οποίες οφείλουν να διαθέτουν στους χρήστες. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνάπτονται για πλήθος αντικειμένων ή για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι συμβάσεις να μην αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού
• Συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
• Εξασφαλίζουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη δυνατότητα ελέγχου συμμόρφωσής τους προς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχουν και να επιτρέπουν σε προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο
• Χρησιμοποιούν, σε όσα έντυπα ή διαφημιστικές καταχωρήσεις / παρουσιάσεις τους κρίνουν σκόπιμο, την ένδειξη «Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ε.Ε.Τ.Τ., ΑΜ: 20−133», με κατάλληλου μεγέθους γραμματοσειρά, ώστε να είναι δυνατή η άμεση διαπίστωση από τους χρήστες ή τις Υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ. ή από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ότι η επιχείρηση παρέχει νομίμως ταχυδρομικές υπηρεσίες.